Archives

2017

Cover Page

Vol 44, No 3 (2017): ปีที่ 44 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2560 Vol. 44 No. 3 ISSN 0125-7242

วารสารกองการพยาบาล 44-3

ปีที่  44  ฉบับที่  3  กันยายน-ธันวาคม  2560  Vol.  44  No. 3  ISSN  0125-7242

การเพิ่มประสิทธิผลการดูแลผู้ป่วยเพื่อลดการติดเชื้อดื้อยา แผนกอายุรกรรมและศัลยกรรม โรงพยาบาลนครพิงค์ กุลดา พฤติวรรธน์, รัชนีย์ วงค์แสน, สุธิพันธ์ ถนอมพันธ์, สมรรถเนตร ตะริโย

ผลการพัฒนาโปรแกรมส่งเสริมการใช้แนวปฏิบัติการพยาบาลในการป้องกันการติดเชื้อปอดอักเสบจากการใช้เครื่องช่วยหายใจ พนิดา กาวินำ, ทองปาน เงือกงาม, ศรีสุดา อัศวพลังกูล

ปัจจัยทำนายการปฏิบัติกิจกรรมทางกายของผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง ร.อ.หญิง พัทธ์ชนก วิถีธรรมศักดิ์, สุภาภรณ์ ด้วงแพง

ความต้องการและการได้รับการตอบสนองความต้องการของสมาชิกครอบครัวผู้ป่วยวิกฤตระยะสุดท้าย ชุลินดา ทิพย์เกษร, วัลภา คุณทรงเกียรติ, สุภาภรณ์ ด้วงแพง

การศึกษาคุณลักษณะความเป็นพลเมืองเชิงวิชาชีพ สำหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต จตุพร ขาวมาลา, ดนุลดา จามจุรี, มารุต พัฒผล, ปัทมา ทองสม

การพยาบาลผู้ป่วยสมองบาดเจ็บ 72 ชั่วโมงแรก : การจัดการภาวะไข้ที่มีประสิทธิภาพ ปณัชญา เชื้อวงษ์, สาวิตรี เกตุแก้ว, สุภาพ เหมือนชู

เด็กสมาธิสั้น : บทบาทพยาบาล ขวัญเรือน สนิทวงศ์ ณ อยุธยา, ศักดิ์สิทธิ์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา

Cover Page

Vol 44, No 2 (2017): ปีที่ 44 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม – สิงหาคม 2560 Vol. 44 No. 2 May – August 2017 ISSN 0125-7242

วารสารกองการพยาบาล

ปีที่  44  ฉบับที่  2  พฤษภาคม – สิงหาคม  2560  Vol.  44  No.  2  May – August  2017  ISSN  0125-7242

การพัฒนารูปแบบการดูแลหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนด โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช  กัลยา มณีโชติ, นิจ์สากร นังคลา 

การพัฒนารูปแบบการพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองระยะเฉียบพลัน โรงพยาบาลกาฬสินธุ์  กันติมาภรณ์ วิวัฒน์ตระกูล, ลัดดา อะโนศรี 

การพัฒนาโปรแกรมการสร้างความรู้และความสามารถในการคัดกรองระดับความรุนแรงผู้ป่วยฉุกเฉินโดยใช้ทฤษฎีการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ ของพยาบาลวิชาชีพ งานผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลสระบุรี  สุมาลี จักรไพศาล, จินตนันท์ สิทธิประชาราษฎร์, ชฎาภรณ์ เปรมปรามอมร, ณัฐนันท์ มาลา 

การพัฒนารูปแบบการบริหารความเสี่ยงในห้องผ่าตัด โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์  สมบูรณ์ มหาวิจิตร, อภิสรา สอนเมือง, รัชนก ทรงทรัพย์ 

การพัฒนาโปรแกรมส่งเสริมความสามารถพยาบาลห้องผ่าตัดในการพยาบาล ผู้ป่วยผ่าตัดน้ำวุ้นตาและจอประสาทตา ด้วยการเรียนรู้แบบโค้ช โรงพยาบาลสระบุรี  วัชรินทร์ ชัยมานะการ, สมบุญ ชัยมานะการ, ประกริต รัชวัตร์, สุรีย์ จินเรือง 

การพัฒนารูปแบบการดูแลทารกคลอดก่อนกำหนดที่เป็นโรคจอประสาทตาผิดปกติ (Retinopathy of prematurity : ROP) ที่มารับการรักษา  ด้วยวิธียิงเลเซอร์ ที่ได้รับยาระงับความรู้สึกในห้องผ่าตัด โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา  สุภาภรณ์ เจริญปรุ, นฤมล โชว์สูงเนิน, รัชนี ไตรยะวงศ์, ศักดิ์กฤษณ์ ประสิทธิ์ศุภการ, เอณัฐฐา หว่างนนท์รังสี

การพัฒนารูปแบบการจัดการดูแลผู้ป่วยเบาหวานควบคุมไม่ได้  นวลขนิษฐ์ ลิขิตลือชา, อัมราภัสร์ อรรถชัยวัจน์, สมจิตต์ วงศ์สุวรรณสิริ, ธีรพร สถิรอังกูร, ศิริมา ลีละวงศ์

การเสริมสร้างพลังอำนาจ : บทบาทของพยาบาล  เพ็ญนภา แดงด้อมยุทธ์, ชุติมา มาลัย, สุพรรณี กัณหดิลก 

Cover Page

Vol 44, No 1 (2017): ปีที่ 44 ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน 2560 Vol. 44 No. 1 January – April 2017 ISSN 0125-7242

Journal of Nursing Division
ปีที่ 44 ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน 2560 Vol. 44 No. 1 January – April 2017 ISSN 0125-7242

การพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาเพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์การบริการสุขภาพด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ของบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา สุภาภรณ์ อุดมลักษณ์, พิมพิมล วงศ์ไชยา, หทัยรัตน์ บรรณากิจ, สิริสุดา เตชะวิเศษ, สมศรี สัจจะสกุลรัตน์

การวิเคราะห์ต้นทุน-ประสิทธิผลและต้นทุนกิจกรรมการพยาบาลของการฉีดสี วินิจฉัย และรักษาโรคหลอดเลือดหัวใจ ผ่านทางหลอดเลือดแดง โรงพยาบาลศิริราช วรัญญา แซ่ฮ้อ, สุวิณี วิวัฒน์วานิช

สมรรถนะพยาบาลทางระบบประสาทศัลยศาสตร์  จารุยา ชปารังษี

การศึกษาและพัฒนาการคืนสภาพครอบครัวในครอบครัวผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง โดยการปรึกษาครอบครัวเชิงบูรณาการทฤษฎีและเทคนิคการปรึกษา  วันเพ็ญ มานะเจริญ, เพ็ญนภา กุลนภาดล, วรากร ทรัพย์วิระปกรณ์

ความสามารถในการทำงานของพยาบาลวิชาชีพ หน่วยงานหัวใจและหลอดเลือด โรงพยาบาลตติยภูมิ  สุดารัตน์ สัตย์ซื่อ, บุญทิพย์ สิริธรังศรี, ถาวร ทรัพย์ทวีสิน, พิชชุดา วิรัชพินทุ

ผลของการเสริมสร้างความยืดหยุ่นทางอารมณ์เพื่อลดความเครียดของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น  ยชญ์รวินทร์ จรบุรมย์

การบำบัดด้วยการลดอุณหภูมิของร่างกายในผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บที่สมอง : บทบาทพยาบาล  ยุทธชัย ไชยสิทธิ์, ขวัญประภัสร จันทร์บุลวัชร์, อภิญญา กุลทะเล


2016

Cover Page

Vol 43, No 3s (2016): ปีที่ 43 ฉบับที่ 3 (พิเศษ) กันยายน – ธันวาคม 2559 Vol. 43 No. 3s ISSN 0125-7242

วารสารกองการพยาบาล
Journal of Nursing Division
ปีที่  43  ฉบับที่ 3 (พิเศษ)  กันยายน – ธันวาคม  2559  Vol.  43  No.  3s  ISSN  0125-7242

แผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี ด้านสาธารณสุขกับการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติของพยาบาล  ธีรพร  สถิรอังกูร

ผลสัมฤทธิ์ของการเรียนโดยใช้แผนผังความคิดต่อความสามารถในการวางแผนการพยาบาลและความสุข

ของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง  ขวัญตา  บุญวาศ, จันทร์เพ็ญ  เลิศวนวัฒนา, สาดี  แฮมิลตัน, เบญญา  คุณรักษ์พงศ์

การพัฒนาระบบบริการพยาบาลผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังของโรงพยาบาลบุรีรัมย์  ประภา  โพธิหัง, วิสาร์กร  มดทอง

การพัฒนาแนวปฏิบัติทางการพยาบาลสตรีตั้งครรภ์ที่มีภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนด โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ ในห้องคลอด โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช  วรรณทนีย์  ลีฬหาพงศธร, พรทิพย์  จันทาทิพย์

การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการกับพันธกิจบริการวิชาการแก่สังคมและการทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท  อังค์ริสา  พินิจจันทร์, ปารวีร์  กุลรัตนาวิโรจน์, ปริญดา  ศรีธราพิพัฒน์, สุทิศา  สงวนสัจ, สุรศักดิ์  อธิคมานนท์

ผลของโปรแกรมป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น  เอกชัย  กันธะวงศ์, โรชินี  อุปรา

การพัฒนารูปแบบการวางแผนจำหน่ายผู้สูงอายุที่มีกระดูกสะโพกหัก โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี  ภิรมย์  นานานุกูล, โสภา  หมู่ศิริ

การพัฒนาแนวทางปฏิบัติการดูแลผู้ป่วยบาดเจ็บศีรษะโดยใช้ ATLS ที่งานอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาลหนองคาย  นิตยา  สุวรพันธ์

พฤติกรรมการป้องกันโรคหลอดเลือดสมองของประชาชนกลุ่มเสี่ยงในชุมชน  อภิวันท์  แก้ววรรณรัตน์

การพัฒนาคุณภาพการพยาบาลผู้สูงอายุโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์  นงณภัทร  รุ่งเนย, ศิริพร  ครุฑกาศ

ภาวะซึมเศร้าในวัยรุ่นหายได้ด้วยการพูดกับตนเองทางบวก  ดวงวิภรณ์  พ่วงรอด, ลำเจียก  กำธร

Cover Page

Vol 43, No 3 (2016): ปีที่ 43 ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม 2559 Vol. 43 No. 3 September – December 2016 ISSN 0125-7242

วารสารกองการพยาบาล
Journal of Nursing Division
ปีที่ 43 ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม 2559 Vol. 43 No. 3 September – December 2016 ISSN 0125-7242

การเตรียมผลงานวิชาการเพื่อเผยแพร่วารสาร  อัมราภัสร์  อรรถชัยวัจน์

การพัฒนาระบบการพยาบาลผู้ป่วยบาดเจ็บที่ศีรษะจากอุบัติเหตุทางถนนในโรงพยาบาลปทุมธานีโดยใช้แนวคิดการพยาบาลผู้จัดการรายกรณีในห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน  อัญชลี  ถิ่นเมืองทอง  อรทัย  ศิลป์ประกอบ  ศรีวรรณ  มีบุญ  เยาวรัตน์  รุ่งสว่าง

ประสิทธิภาพของรูปแบบการนิเทศทางการพยาบาล กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลระนอง  อรุณรัตน์  อินทสุวรรณ  รุ่งนภา  จันทรา  อติญาณ์  ศรเกษตริน

ผลของโปรแกรมการนิเทศทางคลินิก ต่อการเกิดแผลกดทับของผู้ป่วยและความพึงพอใจต่อการนิเทศของพยาบาลวิชาชีพ  นงลักษณ์  ก่ำภัศสร  สุวิณี  วิวัฒน์วานิช

คุณภาพชีวิตการทำงานและความยึดมั่นผูกพันต่อองค์การของพยาบาลวิชาชีพ สถาบันโรคทรวงอก  ภัทรชยา  สวัสดิ์วงษ์  นิตยา เพ็ญศิรินภา  พรทิพย์ กีระพงษ์

ประสบการณ์การพัฒนาตนเองเพื่อสอบขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ของผู้ที่สำเร็จการศึกษาพยาบาล  วิทยาลัยพยาบาล  สังกัดกระทรวงสาธารณสุข  นงนภัทร  รุ่งเนย  ณัฐพร อุทัยธรรม  กฤษณา หงษ์ทอง  สถาพร แถวจันทึก

การพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา  วรรณวรา  ไหลวารินทร์  กัญญา  เลี่ยนเครือ

บทบาทพยาบาลกับการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสามีหรือญาติเพื่อความสำเร็จในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่


Cover Page

Vol 43, No 2 (2016): ปีที่ 43 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม – สิงหาคม 2559 Vol. 43 No. 2 May – August 2016 ISSN 0125-7242

วารสารกองการพยาบาล
Journal of Nursing Division
ปีที่ 43 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม – สิงหาคม 2559 Vol. 43 No. 2 May – August 2016 ISSN 0125-7242

ผู้ช่วยพยาบาล : กำลังคนผสมผสานทางการพยาบาล  ธีรพร  สถิรอังกูร

โปรแกรมการเสริมสร้างพลังอำนาจมารดาในการกระตุ้นดูดกลืนทารกเกิดก่อนกำหนดต่อการรับรู้ของมารดาเกี่ยวกับบุตร ความเชื่อมั่นในตนเองและความรู้ของมารดาเกี่ยวกับการกระตุ้นดูดกลืน สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี  พวงพร  กอจรัญจิตต์,  กัลยา  แก้วธนะสิน,  สุกัญญา  แสงตุ่น,  พุทธชาด  นาคเรือง, สุมิตรา  อ่าวจินดา

ผลการพัฒนาแบบบันทึกการพยาบาล แผนกผู้ป่วยใน โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน  อรทัย  ห้าวหาญ,  ภูษิตา  อินทรประสงค์, จุฑาธิป  ศีลบุตร 

การพัฒนารูปแบบการดูแลมารดาและทารกเพื่อป้องกันการเกิดภาวะตัวเหลืองจากการได้รับนมมารดาไม่เพียงพอ โรงพยาบาลกำแพงเพชร  รจนา  ขอนทอง,  เพ็ญกมล  กุลสุ 

การพัฒนารูปแบบพยาบาลพี่เลี้ยง สำหรับพยาบาลวิชาชีพใหม่โรงพยาบาลปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี  จิดาภา  รอดโพธิ์ทอง,  สมใจ  พุทธาพิทักษ์ผล,  นวลขนิษฐ์  ลิขิตลือชา

ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการปฏิบัติงานของพยาบาลอาชีวอนามัยในโรงพยาบาลศูนย์/ทั่วไป สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  ยุรีพรรณ  วณิชโยบล,  สุรินธร  กลัมพากร,  เพลินพิศ  สุวรรณอำไพ

การพัฒนารูปแบบการจัดการรายกรณี ผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน  ดรุณี  วินัยพานิช,  พาณี  วิรัชชกุล,  จินดา  ผุดผ่อง,  ปริญดา  ศรีธราพิพัฒน์

Game-Based Learning กับการพัฒนาการเรียนการสอนทางการพยาบาล  ฉัตรกมล  ประจวบลาภ

Cover Page

Vol 43, No 1 (2016): ปีที่ 43 ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน 2559 Vol. 43 No. 1 January – April 2016 ISSN 0125-7242

วารสารกองการพยาบาล
Journal of Nursing Division
ปีที่ 43 ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน 2559 Vol. 43 No. 1 January – April 2016 ISSN 0125-7242

การวิเคราะห์ความต้องการอัตรากำลังสายงานพยาบาลของสถานบริการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  ธีรพร  สถิรอังกูร

การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังโรงพยาบาลชัยภูมิ  ประภารัตน์ ประยูรพรหม, สมควร พิรุณทอง, จุฑารัตน์ ทอแสง, อภิญญา สัตย์ธรรม

การพัฒนาระบบการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อดื้อยาในโรงพยาบาลแม่สอด  พนิดา  กาวินำ,  ศรีสุดา  อัศวพลังกูล 

ศึกษาเปรียบเทียบผลการใช้  Heat Moisture Exchange/Bacteria Filter กับ Heated Humidifier ต่ออัตราการเกิดปอดอักเสบ

และต้นทุนค่าใช้จ่ายในผู้ป่วยที่ใช้เครื่องช่วยหายใจ  หอผู้ป่วยหนักอายุรกรรม  โรงพยาบาลสระบุรี  ผกาวดี  บุณยชาต,  จันทร์คำ  โพธิ์อ่อง 

การพัฒนาหลักสูตรการสร้างเสริมสุขภาพด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น  สำหรับนักศึกษาพยาบาล  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  ตรัง  ขวัญตา  บุญวาศ,  วราณี  สัมฤทธิ์,  ธิดารัตน์  สุภานันท์ 

ผลของรูปแบบการวางแผนจำหน่ายโดยพยาบาลในผู้ป่วยที่มีภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน  โรงพยาบาลนครพิงค์  ดรุณศรี  สิริยศธำรง,  ชนกพร  อุตตะมะ,  นาฎยา  เอื้องไพโรจน์,  ปริชาติ  ขันทรักษ์ 

การพัฒนาระบบบริการพยาบาลสำหรับโรงพยาบาลชุมชนที่ได้รับการยกฐานะ  ชุติกาญจน์  หฤทัย,  ธีรพร  สถิรอังกูร,  สมจิตต์  วงศ์สุวรรณสิริ 

การพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับยากลุ่มโอปิออยด์เข้าทางไขสันหลัง  ในระยะพักฟื้น  จิตติมา  เจียรพินิจนันท์ 


2015

Cover Page

Vol 42, No 3 (2015): ปีที่ 42 ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม 2558 VOL. 42 NO. 3 SEPTEMBER – DECEMBER 2015 ISSN 0125-7242

วารสารกองการพยาบาล
Journal of Nursing Division
ปีที่ 42 ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม 2558 VOL. 42 NO. 3 SEPTEMBER – DECEMBER 2015 ISSN 0125-7242

การกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้นของพยาบาลวิชาชีพกระทรวงสาธารณสุข  กาญจนา  จันทร์ไทย,  ธีรพร  สถิรอังกูร

การพัฒนารูปแบบการพยาบาลผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดอย่างรุนแรง (Severe sepsis) ในโรงพยาบาลศรีสะเกษ  มัณทนา  จิระกังวาน, ชลิดา  จันเทพา,  เพ็ญนภา  บุบผา

การพัฒนารูปแบบการจัดการรายกรณีในผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชนิด STEMI โรงพยาบาลอุตรดิตถ์  วิมนต์ วันยะนาพร, สิรินาถ  มีเจริญ, บุศดี  เสือเดช

การพัฒนาระบบบริการพยาบาลแบบประคับประคองในผู้ป่วยมะเร็งที่เข้ารับการรักษาในสถาบันมะเร็งแห่งชาติ  สมจิตร ประภากร, ศิริพร สวยพริ้ง, อัญชลี สุขขัง, ศุภรักษ์  มั่นน้อย, วราภรณ์ พันธุ์อร่าม, สุจิรา ฟุ้งเฟื่อง

ความตั้งใจคงอยู่ในอาชีพของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลชุมชน เขต 1 ภาคกลาง ประเทศไทย  นลินรัตน์  ทองนิรันดร์, ภูษิตา  อินทรประสงค์, จรรยา  ภัทรอาชาชัย

ความสัมพันธ์ระหว่างความผูกพันต่อองค์กรและบรรยากาศองค์กรกับการมีส่วนร่วมในการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กรในโรงพยาบาล ระดับตติยภูมิแห่งหนึ่ง สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนครปฐม  เกียรติศักดิ์  อัคคีเดช, เพ็ญจันท์  ส.โมไนยพงศ์, กรรณิการ์  สุวรรณโคต

ปัจจัยทำนายความตั้งใจจะออกจากงานของอาจารย์พยาบาลเครือข่ายภาคกลาง 1 สถาบันพระบรมราชชนก  กมลรัตน์  เทอร์เนอร์, มาสริน  ศุกลปักษ์,  ดวงเนตร  ธรรมกุล, วิไลวรรณ  ทองเจริญ, รัชนี  ศุจิจันทรรัตน์, พันเอกหญิงวัลลภา บุญรอด

การใช้เทคนิคการสุ่มตัวอย่างงานวิเคราะห์การใช้เวลาปฏิบัติกิจกรรมการพยาบาลหน่วยฟอกเลือดผู้ป่วยใน  โรงพยาบาลศิริราช ประเทศไทย  ปุญญิศา  อินดร, ภูษิตา  อินทรประสงค์, จุฑาธิป  ศีลบุตร, สุชาย  ศรีทิพยวรรณ

ความตั้งใจออกจากวิชาชีพของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลสังกัดสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร  กนกวรรณ  สีมา, ภูษิตา  อินทรประสงค์,  จรรยา  ภัทรอาชาชัย

การดูแลผู้ป่วยจิตเภทในบริบทสังคมไทยอย่างยั่งยืน  สุนทรีภรณ์  ทองไสย

Cover Page

Vol 42, No 2 (2015): ปีที่ 42 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม – สิงหาคม 2558 Vol. 42 No. 2 May – August 2015 ISSN 0125-7242

วารสารกองการพยาบาล
Journal of Nursing Division
ปีที่ 42 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม – สิงหาคม 2558 Vol. 42 No. 2 May – August 2015 ISSN 0125-7242

การพัฒนาสภาพแวดล้อมสร้างสุขในการทำงาน (Positive Practice Environment)  อุไรพร  จันทะอุ่มเม้า

ประสิทธิผลของโปรแกรมการดูแลผู้ป่วยภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชนิดเอสทียก ในแผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลราชวิถี  เดือนเพ็ญ  พึ่งพระเกียรติ, สุพัฒศิริ  ทศพรพิทักษ์กุล

การดำเนินการขององค์กรพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทั่วประเทศเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  ปี พ.ศ. 2558  มาริสา  ไกรฤกษ์, ลำดวน  บุญที, จิตภินันท์  ศรีจักรโคตร

การศึกษาเปรียบเทียบการสอนแบบที่มีบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเสริมประกอบและการสอนแบบไม่มีบทเรียน บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเสริมประกอบรายวิชาการพยาบาลมารดาทารกและผดุงครรภ์ 2  ทิพย์วรรณ  บุณยาภรณ์, เบญจวรรณ  จันทรซิว, สุนทรีภรณ์  ทองไสย

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการปฏิบัติตามสมรรถนะของผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง เมธปิยา  พิมพ์เสนา, สุวิณี  วิวัฒน์วานิช  

การพัฒนารูปแบบการนิเทศทางการพยาบาลตามแนวคิดการจัดการความรู้ กลุ่มการพยาบาล สถาบันบำราศนราดูร  พรศิริ  เรือนสว่าง, กรุณา  ลิ้มเจริญ, ปิยะวดี  ฉาไธสง

การวิเคราะห์ต้นทุน-ประสิทธิผล และต้นทุนกิจกรรมการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดถุงน้ำดีด้วยกล้องวีดิทัศน์ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ  สมจิตร  สันติวรนารถ, สุวิณี  วิวัฒน์วานิช

Cover Page

Vol 42, No 1 (2015): ปีที่ 42 ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน 2558 Vol. 42 No. 1 January – April 2015 ISSN 0125-7242

วารสารกองการพยาบาล
Journal of Nursing Division
ปีที่ 42 ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน 2558 Vol. 42 No. 1 January – April 2015 ISSN 0125-7242

การพยาบาลผู้ป่วยที่บ้านกับการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว  ธีรพร  สถิรอังกูร,  อุไรพร  จันทะอุ่มเม้า

การพัฒนาระบบบันทึกทางการพยาบาลในผู้ป่วยผ่าตัดกระดูกสันหลังตั้งแต่แรกรับจนจำหน่าย  วาริณี  ด้วงเงิน,  ภัชราภร  บุญรักษ์,  วีรยุทธ  ศรีทุมสุข

การจัดอัตรากำลังพยาบาลในกลุ่มมารดาหลังคลอดและทารกแรกเกิด โรงพยาบาลท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี  พัชรีจิต  วงษ์สุธน,  มุกดา  หนุ่ยศรี,  อัมภา  ศรารัชต์

การพัฒนาระบบการดูแลทารกแรกเกิดที่มีภาระวิกฤตแบบมีส่วนร่วมโรงพยาบาลปทุมธานี  นิยะดา  โสพิกุล,  กันทิมา  ขาวเหลือง,  พรทิพย์  คะนึงบุตร

การศึกษาผลลัพธ์ทางการพยาบาลในผู้ป่วยศัลยกรรมโรงพยาบาลอุทัยธานี   ดรุณี  วินัยพานิช,  น้อมจิต  จันทร์น้อย,  ดารารัตน์  อินทสุวรรณ

ลักษณะภาวะผู้นำตามตารางตาข่ายการนิเทศ และบทบาทของพยาบาลพี่เลี้ยงที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรตามการรับรู้ของพยาบาลใหม่ โรงพยาบาลระดับตติยภูมิ   นาถติญา  จันทร์สน,  ภูษิตา  อินทรประสงค์,  จุฑาธิป  ศีลบุตร,  เสาวลักษณ์  จิรธรรมคุณ

การพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองในโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า   ลินดา  สันตวาจา,  ศรัญญา  บุญโญ

การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลเพื่อป้องกันอาการไม่พึงประสงค์จากการได้รับยาอีน็อกซาพาริน (Enoxaparin)  มยุรี  เที่ยงสกุล,  ปาจรีย์  ศักดิ์วาลี้สกุล

การวินิจฉัยจำแนกสาเหตุเบื้องต้นของภาวะซีดในผู้สูงอายุ : แนวทางสำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติ   จอม  สุวรรณโณ,  อรุณี  อ่อนเกตุผล,  ลัดดา  เถียมวงศ์,  งามเนตร  ทองฉิม,  ทิพวรรณ  แก้วบางพูด

ภาวะถอนพิษสุรา : บทบาทพยาบาล  ประเสริฐ  ไพบูลย์รุ่งโรจน์


2014

Cover Page

Vol 41, No 3 (2014): ปีที่ 41 ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม 2557 Vol. 41 No. 3 September – December 2014 ISSN 0125-7242

วารสารกองการพยาบาล
Journal of Nursing Division
ปีที่ 41 ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม 2557 Vol. 41 No. 3 September – December 2014 ISSN 0125-7242

สำนักการพยาบาลกับการส่งเสริมสุขภาพ  กาญจนา  จันทร์ไทย,  ธีรพร  สถิรอังกูร

การพัฒนารูปแบบบริการเร่งด่วนผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง โรงพยาบาลสระบุรี  ประหยัด พึ่งทิม, ฑิฆัมพร  ชาวขมิ้น, อรทัย พงษ์อำไพ, เมธิณี  เกตวาธิมาตร

คุณภาพบริการพยาบาลแบบเน้นผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางตามการรับรู้ของผู้รับบริการในหอผู้ป่วย โรงพยาบาลเชียงคำ จังหวัดพะเยา   มะลิ  ธีรบัณฑิตกุล,  สุทธีพร  มูลศาสตร์

การพัฒนาแนวทางป้องกันการเกิดภาวะขาดออกซิเจนของทารกแรกเกิด โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา  วรรณวรา  ไหลวารินทร์

การพัฒนาระบบการนิเทศทางการพยาบาล ศูนย์บริหารยาเคมีบำบัด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ  วนิดา  โชควาณิชย์พงษ์,  อลิสา  ช่วงอรุณ,  โชติรส  วงศ์สายเชื้อ

ประสิทธิผลของการประยุกต์ใช้มาตรฐานการพยาบาลผู้ป่วยเด็กที่ได้รับการผ่าตัดหัวใจชนิดเปิด สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชนินี   สุเนตรา  แก้ววิเชียร, ศิริพร  สังขมาลย์

ผู้ป่วยจิตเวชกับการพัฒนาระบบการดูแลอย่างยั่งยืน  สุนทรีภรณ์  ทองไสย

Cover Page

Vol 41, No 2 (2014): ปีที่ 41 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม – สิงหาคม 2557 Vol. 41 No. 2 May – August 2014 ISSN 0125-7242

วารสารกองการพยาบาล
Journal of Nursing Division
ปีที่ 41 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม – สิงหาคม 2557 Vol. 41 No. 2 May – August 2014 ISSN 0125-7242

การสื่อสารในงานบริการพยาบาล  อัมภา  ศรารัชต์

ปัจจัยทำนายความเครียดจากการทำงานของพยาบาลชายในประเทศไทย  วีรวัฒน์  ทางธรรม,  สุรินธร  กลัมพากร,  สุนีย์  ลำกำปั่น

การพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิกด้านการจัดการความปวด ในผู้ป่วยหลังผ่าตัด โรงพยาบาลระนอง  เสาวนิตย์  กมลวิทย์,  ปิ่นอนงค์  รัตนปทุมวงศ์

การพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยได้รับการผ่าตัดมะเร็งผิวหนังด้วยวิธี Mohs Micrographic Surgery  พวงผกา กิตติรุ่งเรือง, กลีบแก้ว  จันทร์หงษ์

การพัฒนารูปแบบการมอบหมายงานในหอผู้ป่วยหนักศัลยกรรม โรงพยาบาลยโสธร  ฐิรพร  อัศววิศรุต,  สมใจ  พุทธาพิทักษ์ผล,  รุ้งรังษี  วิบูลย์ชัย

การพัฒนาแนวทางการดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวาน ชนิดที่ 2 โดยการมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชนบ้านหนองโดน อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม   ระพีพร  วาโยบุตร,  พิมภา  สุตรา

PEPPA Framework กับการพัฒนาบทบาทผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง  ธีรพร  สถิรอังกูร,  ขวัญนภา  ขวัญสถาพรกุล

Cover Page

Vol 41, No 1 (2014): ปีที่ 41 ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน 2557 Vol. 41 No. 1 January – April 2014 ISSN 0125-7242

วารสารกองการพยาบาล
Journal of Nursing Division
ปีที่ 41 ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน 2557 Vol. 41 No. 1 January – April 2014 ISSN 0125-7242

คุณภาพ และการรับรองคุณภาพการพยาบาล  อัมภา  ศรารัชต์

การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลเพื่อการป้องกันการเกิดปอดอักเสบที่สัมพันธ์กับการใช้เครื่องช่วยหายใจงานการพยาบาลอายุรกรรม โรงพยาบาลราชวิถี    ชุติมา  แสนทวีดำรงกุล, วรินทร  จันทรมณี, ธนิดา  หอมจีน

ทรัพยากรการศึกษาแบบออนไลน์ส่งเสริมการสอบความรู้ขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์สำหรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตของวิทยาลัยพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข  ศรีวรรณ  เอมราช, มธุรส  จงชัยกิจการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยภาวะเลือดออกในทางเดินอาหารส่วนต้น   อังคณา  ศรีสัมฤทธิ์, สมคิด  ปานประเสริฐ, อินทิรา  พันธุ์เมธิศร์

การพัฒนาระบบการจัดการผู้ป่วยรายกรณีในผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน ชนิด STEMI  ดรุณศรี  สิริยศธำรง, ชนกพร อุตตะมะ, นาฏยา  เอื้องไพโรจน์, ปริชาติ  ขันทรักษ์

การพัฒนาเกณฑ์สมรรถนะเฉพาะทางของพยาบาลวิชาชีพโรคหลอดเลือดสมอง  นลินี  พสุคันธภัค, สุวรรณา  วิภาคสงเคราะห์

การสรรหาหัวหน้าพยาบาล :เรื่องเล่าจากประสบการณ์  จีรวรรณ  อัครานุชาต, นวลขนิษฐ์  ลิขิตลือชา


1 - 13 of 13 Items