:: แสดงรายชื่อผู้แจ้งความจำนง  |   :: รายงานสรุปจำนวนผู้ส่ง  |   :: แบบฟอร์มแจ้งความจำนง  |  

Download หนังสือเชิญประกวดผลงาน การประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุขประจำปี 2562
*เปิดรับแบบฟอร์มใบแจ้งความจำนงในการนำเสนอผลงานวิชาการ
ตั้งแต่ 15 พฤษภาคม ถึง 7 กรกฎาคม 2562

ใบแจ้งความจำนงในการนำเสนอผลงานวิชาการ
การประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี ๒๕๖๒
๑. ชื่อผลงาน (ภาษาไทย) *
    (ภาษาอังกฤษ).....ถ้ามี   
๒. ชื่อ-สกุล ผู้นำเสนอผลงาน * ตำแหน่ง *
     เลขบัตรประจำตัวประชาชน * หมายเลขโทรศัพท์ *
จังหวัด *
หน่วยงาน
หน่วยงานย่อย
อื่นๆ...
๓. ผู้วิจัยหลัก/เจ้าของผลงาน ชื่อ-สกุล (กรณีเป็นบุคคลเดียวกับข้อ ๒ ไม่ต้องกรอกข้อมูล)
     ตำแหน่ง หน่วยงาน  
๔. รายชื่อผู้วิจัยร่วม
      ชื่อ-สกุล ผู้วิจัยร่วม 1
      ตำแหน่ง หน่วยงาน  
      ชื่อ-สกุล ผู้วิจัยร่วม 2
      ตำแหน่ง หน่วยงาน  
      ชื่อ-สกุล ผู้วิจัยร่วม 3
      ตำแหน่ง หน่วยงาน  
      ชื่อ-สกุล ผู้วิจัยร่วม 4
      ตำแหน่ง หน่วยงาน  
      ชื่อ-สกุล ผู้วิจัยร่วม 5
      ตำแหน่ง หน่วยงาน  
      และคณะ
๕. เลือกประเภทการนำเสนอผลงานครั้งนี้
นำเสนอด้วยวาจา (Oral presentation)
นำเสนอด้วยโปสเตอร์ (Poster presentation)
นวัตกรรม (Innovation) และสิ่งประดิษฐ์
นำเสนอด้วยวาจา หรือ นำเสนอด้วยโปสเตอร์ หรือ นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์
๖. เลือกสาขาที่นำเสนอ แยกตามห้อง
- ห้องที่ 1
อาหาร ยา วัคซีน
การคุ้มครองผู้บริโภค
สมุนไพรและการแพทย์แผนไทย
- ห้องที่ 2
การส่งเสริมสุขภาพ และอนามัยสิ่งแวดล้อม
การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ
- ห้องที่ 3
กลุ่มโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
โรคติดต่อ
- ห้องที่ 4
สุขภาพจิต
ยาเสพติด
ปัญหาพฤติกรรมเด็กและวัยรุ่น
- ห้องที่ 5
การวิจัยด้านโยบายและระบบสุขภาพ
๗. ประสบการณ์การนำเสนอผลงานทางวิชาการ
งานวิจัยนี้เคยได้รับการเผยแพร่มาก่อนหรือไม่ *
ไม่เคย
เคย (กรุณาระบุงาน และสถานที่ที่นำเสนอ)
งานประชุม
ที่ใด
เมือปี พ.ศ.
งานวิจัยนี้เคยได้รับรางวัลใดๆ มาก่อนหรือไม่ *
ไม่เคย
เคย (กรุณาระบุชื่อรางวัล และหน่วยงานที่ให้รางวัลด้
ชื่อรางวัล
หน่วยงานที่ให้รางวัล
เมือปี พ.ศ.
งานวิจัยของท่านเคยได้รับการตีพิมพ์ มาก่อนหรือไม่ *
ไม่เคย
ตีพิมพ์แล้ว โปรดระบุ เช่น (ชื่อวารสาร.....ปีที่.....ฉบับที่.....เล่มที่.....หน้าที่.....)
๘. ผู้ประสานงาน ชื่อ - สกุล *
    ที่อยู่ซึ่งสามารถติดต่อกลับได้   *
    e-mail   *
    โทรศัพท์มือถือ *   โทรศัพท์ที่ทำงาน *   โทรสาร
๙. แนบไฟล์ บทคัดย่อ และ สาระสำคัญประกอบ
**โดยเขียนห้ามเกิน 2 หน้า กระดาษ A4 และขนาดไฟล์ไม่เกิน 500 kb**
Download ตัวอย่างบทความ
Download แนวทางการประกวดผลงานวิชาการประจำปี 2562
* แนบไฟล์ pdf เท่านั่น