:: แสดงรายชื่อผู้แจ้งความจำนง  |   :: รายงานสรุปจำนวนผู้ส่ง  |   :: แบบฟอร์มแจ้งความจำนง  |  

Download หนังสือเชิญประกวดผลงาน การประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุขประจำปี 2562
*เปิดรับแบบฟอร์มใบแจ้งความจำนงในการนำเสนอผลงานวิชาการ
ตั้งแต่ 15 พฤษภาคม ถึง 7 กรกฎาคม 2562

ปิดรับแบบฟอร์ม ใบแจ้งความจำนงในการนำเสนอผลงานวิชาการ
การประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี ๒๕๖๒